top of page

Innkalling til årsmøte 2024

Årsmøtet blir avholdt onsdag 21.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.


Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

 2. Velge dirigent(er)

 3. Velge protokollfører(e)

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 5. Godkjenne forretningsorden

 6. Godkjenne innkallingen

 7. Godkjenne saklisten

 8. Utdeling av Johan J. horns Talentstipend for juniorer og Tertnes Holding Juniorstipend

 9. Behandle Klubbens årsberetning

 10. Behandle

  1. Klubbens regnskap

  2. styrets økonomiske beretning

  3. kontrollutvalgets beretning

  4. eventuell beretning fra engasjert revisor

 11. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

 12. Fastsette

  1. medlemskontingent på minst kr 50

  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

 13. Vedta Klubbens budsjett

 14. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 15. Velge:

  1. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem.

  2. Kontrollutvalg med leder og ett medlem.

  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

  4. Valgkomité med leder, og ett medlem og ett varamedlem.

  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan

 16. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Forslag til årsmøtet må være sendt til styret/klubben på info@bgk.no senest 2 uker før årsmøtet, altså senest onsdag 7. februar, kl. 18.00.

Sakspapirene vil bli sendt ut via e-post til medlemmene og være tilgjengelig på hjemmesiden innen onsdag 14.februar, kl. 18.00.

§ 2-5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv:

1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 


Linker:80 views0 comments

Recent Posts

See All

Reduserte åpningstider 18-21.juli

I perioden torsdag 18.juli t.o.m. søndag 21.juli blir det reduserte åpningstider i proshop/klubbhus: Torsdag 18.juli: kl. 10-18 Fredag 19.juli: kl. 10-18 Lørdag 20.juli: kl. 10-17 Søndag 21.juli: kl.1

Commenti


bottom of page