top of page

Nytt dugnadssystem vedtatt på årsmøtet

På årsmøtet den 20.februar ble det vedtatt et nytt dugnadssystem i Bergen Golfklubb. Kort fortalt så innebærer det at alle medlemmer som bidrar med frivillighets- og dugnadsarbeid får en belønning i form av et gavekort. Ordningen med en ekstrakontingent på kr 750 om man ikke har utført dugnad, forsvinner helt. En oversikt over årets frivillighets-og dugnadsbehov bli tilgjengelig fra mars.


Les mer om saken som ble vedtatt på årsmøtet:


Sak 2 Endring av dugnadssystemet: Forslag fra styret i Bergen Golfklubb: Styret ønsker å endre frivillighet-/dugnadsarbeidet til et «belønningssystem» hvor hele medlemsmassen oppmuntres til å bidra. De medlemmene som utfører et frivillighet- /dugnadsarbeidet for klubben vil få en «belønning» i form at et gavekort for det arbeidet de legger ned. Dagens system kan oppfattes som et «straffesystem» hvor de som ikke utfører dugnad får en straffekontingent på kr 750. Innkreving av denne kontingenten etter endt sesongen er utfordrende. Nåværende system omfatter også bare deler av medlemsmassen (visse medlemskategorier, aldersgrupper osv.), mens med det nye foreslåtte systemet motiveres hele medlemsmassen til å bidra.
Vedtak: Årsmøtet vedtar at frivillighet-/dugnadsystement endres til at alle medlemmer som utfører frivillighetsarbeid kan «belønnes» ut ifra et forhåndsbestemt system, og at nåværende system med etterfakturering av kr 750 for de som ikke har utført dugnad avsluttes. Vedlagte oversikt er et forslag som styret får mandat til å justere og tilpasse hensiktsmessig for 2020 og årene fremover.

206 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page