top of page

Innkalling til årsmøte 2023


Årsmøtet blir avholdt onsdag 22.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.


Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

 2. Velge dirigent(er)

 3. Velge protokollfører(e)

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 5. Godkjenne forretningsorden

 6. Godkjenne innkallingen

 7. Godkjenne saklisten

 8. Behandle Klubbens årsberetning

 9. Behandle

  1. Klubbens regnskap

  2. styrets økonomiske beretning

  3. kontrollutvalgets beretning

  4. eventuell beretning fra engasjert revisor

 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

 11. Fastsette

  1. medlemskontingent på minst kr 50

  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

 12. Vedta Klubbens budsjett

 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 14. Utdeling av Johan J. horns Talentstipend for juniorer og Tertnes Holding Juniorstipend

 15. Velge:

  1. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem.

  2. Kontrollutvalg med leder og ett medlem.

  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

  4. Valgkomité med leder, og ett medlem og ett varamedlem.

  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan

 16. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Forslag til årsmøtet må være sendt til styret/klubben på info@bgk.no senest 2 uker før årsmøtet, altså senest onsdag 8. februar, kl. 18.00.

Sakspapirene vil bli sendt ut via e-post til medlemmene og være tilgjengelig på hjemmesiden innen onsdag 15.februar, kl. 18.00.

Linker:


127 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page