top of page

Innkalling til årsmøte 2023


Årsmøtet blir avholdt onsdag 22.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.


Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

 2. Velge dirigent(er)

 3. Velge protokollfører(e)

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 5. Godkjenne forretningsorden

 6. Godkjenne innkallingen

 7. Godkjenne saklisten

 8. Behandle Klubbens årsberetning

 9. Behandle

 10. Klubbens regnskap

 11. styrets økonomiske beretning

 12. kontrollutvalgets beretning

 13. eventuell beretning fra engasjert revisor

 14. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

 15. Fastsette

 16. medlemskontingent på minst kr 50

 17. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

 18. Vedta Klubbens budsjett

 19. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 20. Utdeling av Johan J. horns Talentstipend for juniorer og Tertnes Holding Juniorstipend

 21. Velge:

 22. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem.

 23. Kontrollutvalg med leder og ett medlem.

 24. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

 25. Valgkomité med leder, og ett medlem og ett varamedlem.

 26. Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan

 27. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Forslag til årsmøtet må være sendt til styret/klubben på info@bgk.no senest 2 uker før årsmøtet, altså senest onsdag 8. februar, kl. 18.00.

Sakspapirene vil bli sendt ut via e-post til medlemmene og være tilgjengelig på hjemmesiden innen onsdag 15.februar, kl. 18.00.

Linker:

Lover for Bergen Golfklubb

Protokoll årsmøte 2022


123 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page