top of page

Innkalling til årsmøte


Årsmøtet i Bergen Golfklubb blir avholdt torsdag 18.februar Kl. 18.00.

Hvordan/hvor møtet avholdes blir publisert sammen med sakspapirene.

Det er sannsynlig at møtet blir arrangert digitalt på Teams e.l. pga smittervernreglene.


Dagsorden årsmøtet 18.2.2021:


1. Godkjenne de stemmeberettigede.


2. Velge dirigent(er).


3. Velge protokollfører(e).


4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.


5. Godkjenne innkallingen.


6. Godkjenne sakslisten


7. Godkjenne forretningsorden.


8. Behandle Klubbens årsberetning.


9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.


10. Behandle forslag og saker.


11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.


12. Vedta Klubbens budsjett.


13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.


14.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer og Tertnes Holding Juniorstipend


15. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.


16. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.


Forslag til årsmøtet må være sendt og mottatt av styret/klubben senest 2 uker før årsmøtet, altså senest torsdag 4. februar, kl. 18.00.


Sakspapirene vil bli sendt ut via e-post til medlemmene og være tilgjengelig på hjemmesiden innen torsdag 11.februar, kl. 18.00.


Linker:

Lover for Bergen Golfklubb

Protokoll årsmøtet 2020, Sakspapirer årsmøtet 2020 m.m.


66 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page