top of page

Sakspapirer til årsmøtet


Årsmøtet blir avholdt torsdag 20.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.

Dagsorden årsmøtet 20.2.2020:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle Klubbens årsberetning.

9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta Klubbens budsjett.

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.

14.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer

15. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

16. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Sakspapirer årsmøtet 2020

Sakspapirene er sendt ut til alle medlemmene i BGK Nytt 2/2020 den 13.februar.

​Sakspapirene vil også være tilgjengelig for gjennomlesning i klubbhuset fra torsdag 13.februar kl. 18.00

Vi ber medlemmene ta med en egen kopi av sakspapirene til årsmøtet.

Andre linker:

Lover for Bergen Golfklubb

Protokoll årsmøtet 2019, Sakspapirer årsmøtet 2019 m.m.


182 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page