top of page

Innkalling til årsmøte 2022


Årsmøtet blir avholdt tirsdag 22.februar Kl. 18.00.


I utgangspunktet avholdes årsmøtet i klubbhuset. Det er derimot sannsynlig at det gjennomføres på en digital plattform (Teams) med nåværende smittesituasjon/regelverk.


Det blir uansett påmelding til årsmøtet. Meld deg på her


Endelige detaljer om gjennomføringen av årsmøtet publiseres sammen med sakspapirene.


Dagsorden årsmøtet 22.2.2022:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle Klubbens årsberetning.

9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta Klubbens budsjett.

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.

14.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer og Tertnes Holding Juniorstipend

15. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

16. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Forslag til årsmøtet må være sendt til styret/klubben på info@bgk.no senest 2 uker før årsmøtet, altså senest tirsdag 8. februar, kl. 18.00.

Sakspapirene vil bli sendt ut via e-post til medlemmene og være tilgjengelig på hjemmesiden innen tirsdag 15.februar, kl. 18.00.

Linker:


235 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page