Innkalling til årsmøte 2020


Årsmøtet blir avholdt torsdag 20.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.

Dagsorden årsmøtet 20.2.2020:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle Klubbens årsberetning.

9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta Klubbens budsjett.

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.

14.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer

15. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

16. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Forslag til årsmøtet må være sendt til styret/klubben senest 2 uker før årsmøtet, altså senest torsdag 6. februar 2020, kl. 18.00.

Sakspapirene vil bli sendt ut via e-post til medlemmene og være tilgjengelig på hjemmesiden innen torsdag 13.februar, kl. 18.00.

Linker:

Lover for Bergen Golfklubb

Protokoll årsmøtet 2019, Sakspapirer årsmøtet 2019 m.m.


121 views0 comments

Recent Posts

See All