top of page

Årsmøte 2019


Årsmøtet blir avholdt tirsdag 19.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.

Dagsorden årsmøtet 19.2.2019

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding 2018 5. Behandle klubbens regnskap for 2018 i revidert stand 6. Behandle forslag og saker 7. Fastsette medlemskontigent 2019 8. Vedta klubbens budsjett 2019 9. Behandle klubbens organisasjonsplan. 10.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer 11.Valg

a) Leder og nestleder b) 5 styremedlem og 2 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan d) Kontrollkomité med minst to medlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


263 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page