top of page

Årsmøtet 2018


Velkommen til årsmøtet, torsdag 22.februar kl. 18.00 i klubbhuset. Sakspapirene finner du her. Vi ber medlemmene ta med en egen kopi av sakspapirene til årsmøtet. Årets kontigent vil bli sendt ut på e-post i dagene etter årsmøtet.

Innkalling:

Årsmøtet blir avholdt torsdag 22.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.

Innkomne saker må være klubben i hende innen torsdag 8.februar .

(kan sendes på epost: info@bgk.no eller til Bergen Golfklubb, Postboks 4, Øvre Ervik, 5876 Bergen.)

Sakspapirene blir sendt ut på e-post og blir tilgjengelig på hjemmesiden torsdag 15.februar.

Dagsorden årsmøtet 22.2.2018

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding 2017 5. Behandle klubbens regnskap for 2017 i revidert stand 6. Behandle forslag og saker 7. Fastsette medlemskontigent 2018 8. Vedta klubbens budsjett 2018 9. Behandle klubbens organisasjonsplan. 10.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer 11.Valg

a) Leder og nestleder b) 5 styremedlem og 2 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan d) Kontrollkomité med minst to medlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


133 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page