top of page

Informasjon om årsmøtetÅrsmøtet blir avholdt onsdag 22.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.


Fra Bergen Golfklubbs lover om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv:


§ 2-5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.


Årsmøtets oppgaver:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

  2. Velge dirigent(er)

  3. Velge protokollfører(e)

  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

  5. Godkjenne forretningsorden

  6. Godkjenne innkallingen

  7. Godkjenne saklisten

  8. Behandle Klubbens årsberetning

  9. Behandle

a. Klubbens regnskap

b. Styrets økonomiske beretning

c. Kontrollutvalgets beretning

d. Eventuell beretning fra engasjert revisor


10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

11. Fastsette


a. medlemskontingent på minst kr 50

b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta Klubbens budsjett

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

14. Utdeling av Johan J. horns Talentstipend for juniorer og Tertnes Holding Juniorstipend

15. Velge:


a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem.

b. Kontrollutvalg med leder og ett medlem.

c.Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

d. Valgkomité med leder, og ett medlem og ett varamedlem.

e. Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan


16. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Klubbens regnskap.


Linker:

169 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page